รายละเอียด จำนวน แสดงข้อมูล
ได้รับงบประมาณ 424 สถานศึกษา
รายงานแล้ว
     งบยางพารา 356 สถานศึกษา
     งบภัยแล้ง 417 สถานศึกษา
ศูนย์ยางพารา 351 สถานศึกษา ลิงค์
ศูนย์ชุมชนภัยแล้ง 417 สถานศึกษา ลิงค์
ศูนย์ชุมชนถาวรภัยแล้ง 10 สถานศึกษา ลิงค์
ศูนย์ช่วยเหลือฯ 24 สถานศึกษา ลิงค์
รายละเอียด จำนวน แสดงข้อมูล
ลงทะเบียนรายงานผล 423 สถานศึกษา ลิงค์
รายงานสมบูรณ์
     ยางพารา 407 ศูนย์ ลิงค์
     ภัยแล้ง 473 ศูนย์ ลิงค์
รายงานรอตรวจสอบ 3 ศูนย์ ลิงค์
รายงานต้องแก้ไข 99 ศูนย์ ลิงค์
กำลังบันทึกข้อมูล รอส่งผล 116 ศูนย์ ลิงค์
คู่มือการปฏิบัติการ fix it center ดาวน์โหลด
เพลง อาชีวะบริการ ดาวน์โหลด